Brukervilkår for iGRO for klinikker

 
Oversikt og formål
iGRO™ er et nettbasert verktøy utviklet av og på vegne av Pfizer Inc. i USA for bruk av endokrine klinikker (som kan være uavhengige leger, partnerskap, helseforetak, aksjeselskap eller andre former for praksis) (“Klinikker”) og deres autoriserte personell (“Sluttbrukere”) til å forutsi vekstutfall hos barn behandlet med veksthormon (“iGRO”). Vekstprediksjonen oppnås ved å bruke publiserte algoritmer som er bygd inn i verktøyet. Målet er å forbedre Klinikkens pasienthåndtering. Det kan også hjelpe Klinikken med å identifisere pasienter som responderer for mye eller for lite på behandling med veksthormon og pasienter med etterlevelsesproblemer.
 
iGRO-verktøyet består av en programvare og en støttedatabase. Den vil bli lansert i faser for bruk av Klinikker i Storbritannia, Irland, Sverige, Finland, Norge, Danmark, Belgia, Nederland, Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, Hellas, Sveits, Østerrike og Portugal, og kan etter hvert bli gjort tilgjengelig i flere områder.
 
iGRO er klassifisert som klasse I medisinsk utstyr i EU, og har blitt CE-merket i henhold til relevant EU-lovgivning og -veiledning. Pfizer Inc er ansvarlig produsent («Legal Manufacturer») av iGRO. Pfizer Healthcare Ireland er ansvarlig representant i EU for iGRO.
 
Med “Pfizer“ forstås i disse Brukervilkårene selskaper i Pfizer-konsernet, herunder Pfizer Inc., Pfizer Consumer Healthcare, Pfizer Healthcare Ireland og Pfizer Norge AS.
 
 
BIVIRKNINGSRAPPORTERING

Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til RELIS i sin helseregion, meldeskjema finnes på www.legemiddelverket.no/meldeskjema eller www.relis.no/meldeskjema

 
 
VED Å BRUKE iGRO BEKREFTER DU AT DU ER AUTORISERT AV KLINIKKEN DIN OG AT DU SAMTYKKER, PÅ VEGNE AV DEG SELV OG KLINIKKEN, TIL DISSE BRUKERVILKÅRENE FOR iGRO.
 
 
1 Sluttbrukere. Klinikker som har avtalt å bruke iGRO med Pfizer, vil varsle Pfizer om de personer blant sitt personell som skal ha tilgang til og bruke iGRO med Klinikkens konto.
 
2 Registrering. Hver Sluttbruker vil bli invitert til å registrere seg og sette opp sin individuelle konto via en e-postinvitasjon fra eller på vegne av Pfizer.
 
3 Sluttbrukerkontoer og tilgangskontroller. iGRO vil registrere fornavn, etternavn oge-postadresse for hver Sluttbruker og hver Klinikk for å opprette deres individuelle konto i iGRO-systemet (“Sluttbrukerkonto”). Hver Sluttbrukerkonto vil ha en unik bruker-ID, og vil være passordbeskyttet. Hver Klinikk er ansvarlig for å sikre at bruker-ID og passord for hver av deres Sluttbrukere holdes konfidensielt og ikke brukes av personer som ikke er autorisert av Klinikken. Klinikken er også alene ansvarlig for alle aktiviteter på sine Sluttbrukerkontoer. Hvis en Sluttbruker slutter ved Klinikken, er Klinikken ansvarlig for å forhindre at Sluttbrukeren fortsatt har tilgang til iGRO. Pfizer forbeholder seg retten til å suspendere en hvilken som helst eller alle Sluttbrukerkontoer og å trekke tilbake iGRO når som helst, og av en hvilken som helst årsak.
 
4 Endringer. iGRO har en automatisk endringssporing som registrerer hvilke Sluttbrukerkontoer som har blitt brukt til å opprette, vise og oppdatere all pasient- eller Sluttbrukerinformasjon.
 
5 Informasjonskapsler. iGRO krever at informasjonskapsler («cookies») plasseres i enheten(e) hvor verktøyet benyttes (for mer informasjon, se iGRO Retningslinjer for personvern ved å klikke på lenken under), og du samtykker til at informasjonskapslene blir plassert og brukes. Vi vil gi deg beskjed hvis disse endres.
 
6 Internettilgang og sikkerhet. iGRO er et nettbasert verktøy og kan kreve internettilgang via en trådløstilbyder, leverandør av internettjenester eller annen metode for internettilgang («Nettverksleverandør»). Tilgang til iGRO er kanskje ikke tilgjengelig uten internettilgang. Klinikken er alene ansvarlig for alle kostnader som kreves av Nettverksleverandøren. Klinikken anerkjenner og godtar at bruk av Internett ikke alltid er sikker, og at enhver bruk av Internett eller eventuelle usikrede nettverk av Klinikken eller Sluttbrukeren (inkludert, men ikke begrenset til trådløse hotspots), skjer på Klinikkens eget ansvar (se iGRO Retningslinjer for personvern for mer informasjon om sikkerheten for data i iGRO).
 
7 Bruk av iGRO. Ved enhver tilgang til og bruk av iGRO skal Sluttbruker alltid opptre i henhold til gjeldende lover og skal ikke gjøre noe som skader, forstyrrer, påvirker, endrer eller forringer funksjonaliteten til iGRO eller som forstyrrer andre brukeres bruk av verktøyet.
 
8 Innhold. Klinikken og Sluttbruker samtykker til at tilgang til, og bruk av, iGRO og dets innhold skjer på eget ansvar. Pfizer og/eller dets tekniske tjenestetilbydere kan legge til, endre eller slette materiale fra iGRO når som helst og etter eget skjønn. Pfizer vil gjøre rimelige anstrengelser for å sikre at iGRO inneholder nøyaktig og oppdatert informasjon, men gir ingen garantier, og har ingen forpliktelser eller ansvar av noe slag, hva gjelder dets nøyaktighet, aktualitet, kvalitet, fullstendighet eller egnethet. Det gis ingen garantier av noe slag, direkte eller indirekte, så langt dette er tillatt ved lov. Verken Pfizer, selskaper i Pfizer- gruppen, eller annen person som har vært involvert i utvikling, fremstilling eller levering av iGRO skal være ansvarlig for tap, skade eller kostnader av noe slag, basert på kontrakt eller ulovfestet ansvar, bortsett fra i tilfelle av grov uaktsomhet eller forsett, eller på annen måte et resultat av informasjon i iGRO eller som et resultat av tilgang til, bruk av eller hindret bruk av, iGRO, eller knyttet til feil eller utelatelser i dets innhold. Denne begrensningen inkluderer ethvert tap, skade eller kostnad som følge av virus eller annen skade påført din hardware, software eller data.
 
9 Tredjeparts nettsteder og lenker. iGRO kan inneholde lenker og henvisninger til andre nettsteder som drives av tredjeparter som Pfizer ikke har noen kontroll over. Slike lenker er kun skaffet til veie som en bekvemmelighet. Pfizer gir ingen garantier, og har ingen forpliktelser eller ansvar av noe slag, hva gjelder nøyaktighet, aktualitet, kvalitet, fullstendighet eller egnethet av informasjon på slike nettsteder, og er ikke ansvarlig for eventuelle tap, skader eller kostnader av noe slag som måtte oppstå fra slik informasjon. Det at en lenke fra en tredjepart er tatt med, må ikke forstås som en tilslutning eller anbefaling fra Pfizer.
 
10 Ikke-konfidensiell informasjon. All kommunikasjon, og alt materiale som du sender, til Pfizer over Internett eller publiserer på nettsiden ved hjelp av e-post eller på annen måte, for eksempel eventuelle spørsmål, kommentarer eller forslag, er og vil bli ansett som ikke- konfidensiell, og Pfizer vil ikke ha noen forpliktelse av noe slag med hensyn til dette. Pfizer skal være fri til å bruke alle ideer, konsepter og kunnskap eller teknikker i denne kommunikasjonen og dette materialet til alle formål, inkludert, men ikke begrenset til utvikling, produksjon og markedsføring av produkter uten noe ansvar eller noen forpliktelse, finansiell eller annen, til noen person.
 
11 Immaterielle Rettigheter. Alle opphavsrettigheter, patenter, databaserettigheter, varemerker, design, knowhow og konfidensiell informasjon (registrert eller ikke), og alle andre immaterielle rettigheter som finnes på denne nettsiden og i iGRO-verktøyet eies av Pfizer og/eller Pfizers rettighetshavere. Innholdet i iGRO kan kun kopieres for ikke- kommersiell, individuell bruk og kun dersom informasjon om opphavsrett og andre immaterielle rettigheter og eiendomsrettigheter ikke fjernes eller endres. Innholdet i iGRO kan ikke viderekopieres, reproduseres eller på annen måte redistribueres. Bortsett fra det som uttrykkelig er tillatt, kan verken Klinikken eller Sluttbrukeren kopiere, vise, laste ned, distribuere, modifisere, reprodusere, republisere eller resende informasjon, tekst eller dokumenter i iGRO eller noen del av verktøyet i noe elektronisk medium eller i utskrevet format, eller opprette avledede verk basert på det, uten Pfizers uttrykkelige skriftlige samtykke (dette forhindrer ikke at Klinikken eller Sluttbrukeren kan kopiere pasientdata som er nødvendig for overholdelse av forpliktelser vedrørende medisinsk etikk). I tillegg er Pfizer- og iGRO-navnene og -logoene varemerker og kan ikke brukes uten Pfizers skriftlige tillatelse. Misbruk av Pfizers varemerker eller annet materiale er forbudt og kan være brudd på opphavsrett, varemerkelov og/eller andre lover. Vennligst merk at Pfizer aktivt og aggressivt håndhever sine immaterielle rettigheter i den grad loven tillater det.
 
12 Sikkerhetsbrudd. Du samtykker i å varsle iGRO-support-/hjelpfunksjonen umiddelbart ved eventuell uautorisert bruk av noen av dine Sluttbrukerkontoer eller ethvert annet sikkerhetsbrudd.
 
13 Pasientforhold. Forholdet mellom en Klinikk eller Sluttbruker og pasienter av Klinikken eller Sluttbrukeren, er helt og holdent en privatsak mellom Klinikken og pasienten(e). Klinikken vil ikke, og vil sikre at dens Sluttbrukere ikke, gjør noe som kan skape bindende forpliktelser for Pfizer overfor noen pasienter eller andre personer bortsett fra når det er uttrykkelig tillatt i henhold til disse Brukervilkårene.
 
14 Personvern. Klinikken anerkjenner og samtykker i at Klinikken er behandlingsansvarlig i henhold til personvernlovgivningen i EU/EØS og Sveits for alle pasientdata brukt i iGRO og for alle Sluttbrukerdata. Pfizer Healthcare Ireland er medbehandlingsansvarlig for alle Sluttbrukerdata. Klinikken anerkjenner og samtykker i at den alene er ansvarlig for etterlevelse av lokal personvernlovgivning for seg selv og for hver av Sluttbrukerne, for å sikre at hver pasient og Sluttbruker gis informasjon om hvordan hans eller hennes personlige informasjon vil bli brukt, for å innhente alle nødvendige samtykker fra pasienter og Sluttbrukere, og for meldinger og tillatelser, der det er nødvendig, til og av offentlige myndigheter. Klinikken anerkjenner at tredjeparter er involvert i behandlingen og driftingen av iGRO-data, vedlikeholdsarbeid, og som teknisk støttefunksjon for Sluttbrukere av iGRO. Disse tredjepartene, Klinikkene og Sluttbrukerne er ikke forpliktet til eller forventet å dele personlig informasjon med Pfizer. Pfizer Healthcare Ireland vil treffe rimelige tiltak for å sørge for at personlig informasjon i iGRO er sikret og at den forblir innenfor EU/EØS-området og/eller Sveits når den behandles av disse tredjepartene (se iGRO Retningslinjer for personvern).
 
15 Koding av data. Klinikken vil sikre at bare dens autoriserte Sluttbrukere vil kunne logge inn i, se og oppdatere pasientdata for å håndtere Klinikkens pasienter i iGRO.
 
16 Dataanalyse. Klinikken anerkjenner og samtykker i at Pfizer kan bruke aggregert statistisk informasjon om hvordan dataene i iGRO benyttes for å vurdere bruken av iGRO og for bedringer av dets funksjonalitet og ytelse. Klinikken utnevner herved Pfizers serviceleverandør (navngis ved forespørsel til Pfizer) til å samle dataene og gi Pfizer slik aggregert statistisk informasjon.
 
17 Råd. iGRO er ikke en erstatning for medisinskfaglig skjønn, råd, vurderinger, diagnose eller behandling av helsetilstand eller helseproblem, og skal ikke anses som eller benyttes som en slik erstatning. Les dokumentet Riktig bruk av iGRO, som er tilgjengelig fra lenken i bunnteksten, for nærmere forklaring på hvordan iGRO-modeller kan brukes.
 
18 Kompatibilitet. Pfizer gir ingen garantier for at iGRO er kompatibel med hardware eller software eller applikasjoner. Du kan hente informasjon om hver versjon av iGRO og hardware- og softwarekompatibilitet i de tekniske brukerhåndbøkene for iGRO.
 
19 Diverse. Dersom noen av bestemmelsene i disse Brukervilkårene skulle bli ansett å være ulovlig, ugyldig eller ikke kunne håndheves, så skal vedkommende bestemmelse slettes uten at dette påvirker gyldigheten eller håndheving av de øvrige bestemmelsene.
 
20 Rettighetene til tredjeparter. Bortsett fra det som er angitt i disse Brukervilkårene, skal ingen person som ikke er en part i dem, ha noen rett til å dra nytte av eller håndheve Brukervilkårene.
 
21 Endringer. Pfizer kan endre disse Brukervilkårene når som helst uten varsel, ved å publisere en ny versjon i iGRO. Sluttbrukere bør regelmessig se etter endringer. Ved å fortsette å bruke iGRO etter at en ny versjon er publisert, samtykker Sluttbrukeren ide nye brukervilkårene.
 
22 Norsk lov. Disse Brukervilkårene og bruken av iGRO skal styres av norsk lov. Norske domstoler skal ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon i eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med iGRO-verktøyet og/eller disse Brukervilkårene.
 
 
PFIZER KAN ENDRE DISSE BRUKERVILKÅRENE FRA TID TIL ANNEN. DU BØR REGELMESSIG GÅ GJENNOM BRUKERVILKÅRENE DA ENHVER ENDRING GJELDER STRAKS DEN ER PUBLISERT.